33 PDF Flatdekker – Beregning og konstruktiv utforming (2004)

Produktbeskrivelse

Hensikten med denne håndboken er å gi anvisninger og råd for beregning og konstruktiv utforming av flatdekker, som et supplement til NS 3473 . Standarden inneholder de krav som skal overholdes for å sikre tilfredsstillende pålitelighet, dvs. ha tilstrekkelig styrke og være egnet til å fylle den funksjon som er forutsatt for dekkekonstruksjonen.

NS 3473 inneholder ikke detaljerte regler som er tilstrekkelige for å gjennomføre en fullstendig dimensjonering. Spesielt gjelder det beregning av lastvirkningene. Tidligere utgaver av standarden har hatt forenklede regler for å beregne krefter og momenter. I de senere utgaver ble disse reglene tatt ut fordi reglene for beregning av momentene var svært grove, og det ville kreve en ikke uvesentlig økning av standarden for å få tilfredsstillende regler. Detaljerte regler for beregning av skjærkrefter som dekker randsøyler og hjørnesøyler har aldri vært gitt i Norsk Standard eller i noen annen standard. Det ble antatt at dette var stoff som mer naturlig hørte hjemme i håndbøker. NS 3473: 5. utgave inneholder derfor bare generelle regler for å bestemme lastvirkningene, men har detaljerte og fullstendige regler for å bestemme kapasitetene (motstandene) i tverrsnittene både med hensyn til moment og skjærkraft.

Supplerende regler for beregning av skjærkrefter med tilhørende dimensjonering har vært gitt i NBs publikasjon nr 6, en publikasjon som har vært særdeles nyttig for konstruktørene.
Denne håndboken tar sikte på å gi råd og veiledning for hele prosjekteringsoppgaven fra valg av system til analyse og dimensjonering. Fremgangsmåten vil bli belyst gjennom to komplette eksempler. Fremgangsmetoden og i eksemplene er en av flere mulige metoder å gå frem på, som ikke utelukker at også andre metoder kan benyttes.

Det er lagt vekt på at anvisninger og beregningsmetoder skal være enkle å gjennomføre og samtidig gir tilstrekkelig nøyaktige resultater både for brudd- og bruksgrensetilstanden. Metodene kan uten videre gjennomføres som håndberegninger. For dem som benytter denne konstruksjonsformen hyppig vil det nok være hensiktsmessig å utarbeide et dataprogram for å beregne lastvirkningene og eventuelt også for å dekke dimensjoneringen.
Det finnes for øvrig tilgjengelige dataprogram (generelle og spesielle) basert på FEM-analyse som beregner lastvirkningene, og hvor dimensjoneringen (i hovedsak beregning av nødvendig armering i de ulike snitt) kan være direkte koblet til resultatene fra analysen. I systemer som har en merkbar uregelmessig form vil en FEM-analyse kunne være et godt og pålitelig hjelpemiddel til å få realistiske krefter og momenter.

Symboler følger så langt det er praktisk og hensiktsmessig symbolene i NS 3473. Andre symboler er forklart under «Notasjoner»  bakerst, og for øvrig der de brukes.

 

Varenummer: 33PDF Kategori: