37 Lavkarbonbetong (2019)

Beskrivelse

Norsk Betongforenings publikasjon nr. 37 Lavkarbonbetong (NB 37) ble publisert første gang i 2015. Publikasjonen har hatt stort gjennomslag som referansedokument i prosjekter med miljøambisjoner og krav til klimagassutslipp. Publikasjonen tar kun for seg betongmaterialet, armering behandles ikke.

Siden 2015 har byggebransjens ambisjonsnivå, kunnskapsnivået, markedssituasjonen og dokumentasjonsverktøy vært i sterk utvikling, og det har derfor vært nødvendig å gjennomføre en revisjon av publikasjonen.

De viktigste endringene som er gjennomført i denne versjonen av NB37 er:

  • Grenseverdiene for lavkarbonklassene er nå ensidig gitt for betongens fasthetsklasser, i forrige versjon var grenseverdiene gitt for kombinasjoner av fasthetsklasse og bestandighetsklasse
  • Bransjereferansen er justert noe ned
  • Lavkarbonklasse C er fjernet
  • Lavkarbonklasse B og A har grenseverdier som enten er justert litt ned, eller er holdt uforandret.
  • Lavkarbonklasse Pluss og Ekstrem er nye klasser som er strengere enn klasse A, og som krever spesielle tiltak, i mange tilfeller begrenset av reglene for materialsammensetning i NS-EN 206+NA. Betong i disse klassene må også forventes å ha begrenset tilgjengelighet i markedet.

Ved valg av lavkarbonklasse for hver enkelt konstruksjonsdel må den prosjekterende først kartlegge lokal tilgjengelighet av lavkarbonbetong. De valgte lavkarbonklassene gir realistiske generiske verdier som kan inngå i et foreløpig klimagassregnskap. Det blir deretter opp til entreprenør og betongleverandør å dokumentere at riktig lavkarbonklasse er oppnådd ved hjelp av miljødeklarasjoner (EPD’er). EPD’ene skal også brukes til å dokumentere endelig klimagassregnskap for betongkonstruksjonen.

Norsk Betongforenings publikasjon nr. 37 må forventes å bli revidert på nytt så snart det foreligger behov for dette.  Det er derfor viktig å bruke siste tilgjengelige versjon av denne publikasjonen ved spesifikasjon av lavkarbonbetong.

Arbeidsgruppen for revisjonen har bestått av:

Sverre Smeplass, Skanska Norge AS (leder),
Lars Busterud, SCHWENK Norge AS
Tom Fredvik, Norcem AS
Øyvind Sæter, Unicon AS
Ole Garborg Østrem, Block Berge Bygg AS

Kategori:

Medlemspris: kr 500