Nordisk workshop om «Riss i betong»
Oslo, 16. og 17. oktober 2019

Multiconsult var vertskap for denne nordiske workshop om riss i betong som hadde innlegg fra personer i hele Europa. Dette er workshop nr. 17 i Nordisk Betongforbund.

Workshop «Design and construction of sustainable concrete structures: causes, calculation and consequences of cracks» ble arrangert i sammenheng med forsknings- og utviklingsprosjektene i Ferjefri E39 og BIA DaCS (Durable advanced Concrete Solutions).
Workshopen tiltrakk seg bidrag fra store deler av Europa, og siden temaene dekket både årsaker, konsekvenser og beregningsmetoder for riss, bidro diskusjonene til verdifulle koblinger mellom material teknologer og konstruktører, samt mellom akademia og bransjen.
Sammendrag av alle presentasjoner er tilgjengelig her: 
Workshop proceeding no. 17: Design and construction of sustainable concrete structures: causes, calculation and consequences of cracks

 

Vi premierer digital formidling av Nordiske forskningsresultat!

NCR har tidligere hatt begrenset distribusjon utenfor forsknings- og undervisnings-institusjonene, bortsett fra i Sverige, hvor den har vært trykket og sendt til alle medlemmer av betong-foreningen. NCR har også hatt begrenset leserskare utenfor Norden, og dette innebærer at grad av sitering (henvisninger) fra andre forfattere også er lav. Dette har gitt lav akademisk «kreditering» (poeng til forfatter) og er én av flere grunner til at vi nå er gått over til digital distribusjon og Open Access (ingen abonnements-avgift).

For økt synliggjøring av forskning i Norge og ytterligere motivasjon belønner Norsk Betongforening hvert år de tre første artikkelforfatterne ved norsk studiested som får antatt sin artikkel i NCR. Premieringen gjelder for PhD studenter og er på 15 000 kroner (skattbar inntekt). Eventuell fordeling mellom flere forfattere er hovedforfatters ansvar. 

Følg linken for å lese og å registrere deg for varsel om nye utgaver: Gratis NCR og for tilgang til  Open access

For mer informasjon om alt, klikk her: Digital og gratis tilgang

 

Har du lyst til å være med på et Prosjekt med fokus på bærekraftige løsninger ved bruk av herdeteknologi for begrensning og kontroll av tidlig opprissing?

Da skal du ta en nærmere titt på dette: Bransje-prosjekt for spennings/tøyningsbasert herdeteknologi og problemer med tidlig opprissing


Bilde: Opprissing i toppdekke pga. fastholding fra veggene (Foto: Statens vegvesen)

 

Annen nyttig informasjon:

Nå kan du skaffe deg tilgang til alle NCR publikasjoner gratis – Gratis tilgang får du ved å klikke her

 

FoU-komiteen støtter faglige utviklingsaktiviteter

NB støtter tilrettelegging av faglig utvikling. Dette kan omfatte nettverksaktiviteter for kompetanseutvikling/-forbedring/-spredning, forskningsrelaterte utvalg/komiteer eller sondering for prosjektetablering. Støtten kan dekke direkteutgifter i form av reiser, møtegjennomføring eller annen assistanse inkludert drift av sekretariat.
For mer informasjon, klikk her: Faglige utviklingsaktiviteter

 

Nyheter fra UiT Norges Arktiske Universitet: Norut Narvik og Sintef forsker på gjenvinning avbetongLes mer

 

Nyheter fra Betongklyngen N3C i Narvik: Nytt prosjektforslag «STATEMP Les mer

 

PhD – prøveforelesninger og disputaser på NTNU:

PhD disputas av Reignard Tan, – 24 mai 2019 på NTNU, Trondheim

«Consistent crack width calculation methods for reinforced concrete elements subjected to 1D and 2D stress states: a mixed experimental, numerical and analytical approach»

Les mer: PhD disputas

Prøveforelesningstemaer :

«Assessment of existing concrete infrastructure: Application of digital twins combined with non-linear analysis to optimize maintenance”.

 

Førsteamanuensis Klaartje de Weerdt vant Norconsultprisen 2017

Norconsults konsernsjef Per Kristian Jacobsen, delte ut Norconsultprisen 2017 til beste foreleser på Bygg- og miljøteknikk ved NTNU.

Utdelingen fant sted på BM-dagen 7. november 2017 på NTNU. Les mer

 

FoU prisen – Norsk Betongforenings Forskningspris

Søknadsfristen er 1. september og sendes nb@tekna.no merket «søknad FoU pris»

Søknad om stipend behandles av NB sin FoU komite. Stipendiet deles ut på Norsk Betongdag.
Stipendet har følgende retningslinjer.

Forslag på kandidater med begrunnelse sendes sekretariatet nb@tekna.no innen 01. september hvert år.

 

«Lær mer om utsparinger i vegger, ny PhD avhandling»

Norsk-svensk samarbeid gav ny Dr grad til Cosmin Popescu ved Norut Narvik.
Avhandling lagt frem ved Luleå tekniske universitet (LTU) den 23. februar 2017.

«Lær mer om utsparinger i betongvegger»

 

Eventuelle Prosjekter:

 

Hva gjør komitéen:
Komiteen forsøker både å fremme den strategiske bruken av forsknings- og utviklingsarbeid i bransjen og også å sette faglige og næringsmessig viktige ting på forsknings-agendaen. Vi støtter koordinering av faglig utviklingsarbeid, bidrar til etablering av utviklingsprosjekter, utvikler nettverket mellom næring og akademia og promoverer publisering i tidsskriftet NCR og omtale av betongrelatert FoU generelt. Komiteen innstiller kandidater til NBs forskningspris. I det nordiske samarbeidet fungerer vi som medarrangør av miniseminarer og konferansen hvert tredje år og drifter også bl.a. NCR.
Mandat

Hvilken rolle har komiten:
Komiteen fungerer hovedsakelig som koordinator og initiator av formidling, kontaktskaping og agenda-setting. På nordisk nivå har den norske komiteen betydelig policy-innflytelse

 

 

Komiteens sammensetning:
Terje F. Rønning, (leder) Heidelberg Cement NE
Baard Arntzen, SINTEF/NORUT (styrerepresentant)
Bård Pedersen, Statens Vegvesen Vegdirektoratet
Metter Geiker, NTNU
Bernt Kristiansen, AF-Gruppen AS
Kari Aarstad, Unicon AS
Silje G. Ytterdal, Betong Øst
Ola Skjølsvold, SINTEF
Morten Engen, Multiconsult AS
Cecilie Hagby, daglig leder NB (sekretær)