Norsk Betongforening arrangerer kompetansekurs innenfor de fleste områder i betongfaget.

Nedenfor finner du oversikt over kompetansekursene tilknyttet de ulike kompetanseområdene.

Alle våre kompetansekurs bygger på kravene i gjeldende standarder og er godkjent av Betongopplæringsrådet.

Påmelding og informasjon om kursene finner du her.

 

Betongproduksjon og -transport

 

A0-kurs:

Grunnkurs for betongbilsjåfører, båndbilsjåfører og pumpeoperatører i henhold til kompetansekrav gitt i NS-EN 206 + NA.
Kurset gir innføring i grunnleggende betongteknologi, transport, pumping, levering og mottak av betong. Kursdeltakeren skal få forståelse for betydningen av riktig kvalitet for fersk og herdet betong, hvilke faktorer som påvirker betongkvaliteten og betydningen av sentrale begreper. Kursdeltakeren skal og gjøres kjent med salgs- og leveringsbetingelser for fabrikkblandet betong, produksjonskontrollsystemet (PKS), miljøbestemmelser og HMS.

Grunnkurset, sammen med praksis, vil kunne fylle kravene for kompetanseklasse BT.

 

A0S-kurs:

Sikkerhetskurs for båndbilsjåfører og pumpeoperatører i henhold til kompetansekrav gitt i NS-EN 206 + NA.
Kursdeltakerne får opplæring i bruk og vedlikehold av pumpeutstyr, betongteknologi, transport og levering av fersk betong, samt kjennskap til lover, forskrifter og bestemmelser som gjelder båndbilsjåfører og pumpeoperatører.

Kurset er en del av det teoretiske opplæringsprogram som båndbilsjåfører og pumpeoperatører skal ha som angitt i «Forskrift om utførelse av arbeid» § 10-2. «Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr». Kurset dekker kompetansekravene som er angitt i NS-EN 206+NA og de krav som er gitt i Arbeidsmiljøloven og andre forskrifter og bestemmelser.

Sikkerhetskurset vil, sammen med praksis og gjennomført A0-kurs vil kunne fylle kravene til kompetanseklasse BTS og PO.

 

A1-kurs:

Grunnkurs i betongteknologi for laboranter, blandemaskinoperatører og produksjons- og kontrolledere i henhold til kompetansekrav gitt i NS-EN 206 + NA.

Kurset er første del av et opplæringsprogram for personell innen betongproduksjon og gir innføring i grunnleggende betongteknologi. Kursdeltakeren skal tilegne seg kunnskap om betongens delmaterialer og det gis opplæring i betongsammensetning og andre forhold som påvirker betongens kvalitet. Kursdeltakeren får kjennskap til sentrale standarder og bestemmelser innenfor betongfaget, samt innføring i betongfremstilling og utstyr for betongproduksjon.

Kurset består av et selvstudium som gjennomføres i forkant av en digital kurssamling over to dager.

A1-kurset er nært knyttet sammen med A2-kurset, som man også må gjennomføre for å fylle kompetansekrav knyttet til ulike kompetanseklasser. I dette opplæringsprogrammet finner vi også A3- og A4-kurset. Se mer informasjon lengre ned.

 

A2-kurs:

Videregående kurs for laboranter, blandemaskinoperatører og produksjons- og kontrolledere i henhold til kompetansekrav gitt i NS-EN 206 + NA. Kurset bygger videre på innholdet i A1-kurset og gir en mer inngående opplæring i betongsammensetning, innføring i ulike krav, standarder og bestemmelser innenfor betongfaget. Det blir og gitt opplæring i metoder for proporsjonering, reseptutvikling, fremstilling, leveranse og kontroll av betong.

Kurset består av et selvstudium som gjennomføres i forkant av en digital kurssamling over to dager, samt en fysisk laboratoriesamling over to dager.

Gjennomført og bestått A1- og A2-kurs kan sammen med praksis fylle kompetansekrav til kompetanseklasse BO og LB.

 

A3-kurs:

Kurset er en del av opplæringsprogrammet for personell innen betongproduksjon; produksjons- og kontrolledere,  i henhold til krav til kompetanse gitt i NS-EN 206 + NA og bygger videre på A1- og A2-kurset. Kursdeltakeren gjøres kjent med normative og informative referanser og tillegg for å oppfylle krav som foreligger i NS-EN206. Det gis og en forståelse for betydningen av god planlegging av drift og produksjon gjennom å etterleve kravene som foreligger. Det blir gitt praktiske øvingsoppgaver og kursdeltakerne lærer å løse oppgaver i produksjons- og samsvarskontroll.

For å fylle kompetansekravene knyttet til kompetanseklasse PPK må man gjennomføre både A3-kurs og A4-kurs, samt inneha tilstrekkelig med praksis.

 

A4-kurs:

A4-kurset er det siste i opplæringsprogrammet for personell innen betongproduksjon; produksjons- og kontrolledere, i henhold til kompetansekrav gitt i NS-EN 206 + NA. Kurset gir opplæring i materialsammensetning og -teknologi, spesialbetonger, herdeteknologi, alkalireaktivitet, gjeldende standarder, konstruksjonsforståelse og utførelse.

I etterkant av gjennomført og bestått A4-kurs, samt de andre kursene i dette opplæringsprogrammet, fyller du kravene til kurs for kompetanseklasse PPK. I tillegg må du ha tilstrekkelig med praksis.

 

Plasstøpt betong

 

U1-kurs:

Kurset «Praktisk betongteknologi for produksjons- og kontrolledere og formann/bas» er knyttet til kompetanseområdet plasstøpt betong har som mål å gi basiskunnskaper innen betongteknologi i henhold til nye veiledninger og standarder.

Kurset gir opplæring i diverse standarder knyttet til betongfaget og gir oppdatert veiledning med tanke på teknologisk utvikling. Betong produseres lokalt av lokale materialer og skal tilfredsstille en rekke krav til eksempelvis støpelighet, styrke og bestandighet i henhold til krav i blant annet NS-EN 206+NA Betongproduksjon. Kurset gir en innføring i hvordan man produserer betong i henhold til foreliggende krav, samt utførelse av arbeidene, optimalisering av tilgjengelige og miljøvennlige materialer og tilpasning av teknologi og produksjon så krav som foreligger, samt utførelsesmetoder, blir etterfulgt.

Sammen med enten S2-kurset dekker U1-kurset for krav om kurs tilknyttet kompetanseområdet sprøytebetong til bergsikring. Sammen med R-kurset dekker U1-kurset kravet om kurs for kompetanseklasser under betongrehabilitering.

 

U3-kurs:

U3-kurset «Utførelse av betongkonstruksjoner for produksjons- og kontrolleder» er en del av et opplæringsprogram for personell innenfor utførelse av betongkonstruksjoner etter den norske standarden «NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner«. Det blir gitt opplæring i å planlegge, forberede og lede gjennomføring av betongarbeid. Kurset gir en dypere forståelse av innholdet i standarden, og deltakerne vil få opplæring i å kontrollere og dokumentere arbeid i henhold til krav som blir gitt.

Kurset består av to deler: et selvstudium og en kurssamling.

U3-kurset fyller krav knyttet til kurs for diverse kompetanseklasser under kompetanseområdet «plasstøpt betong».

 

U4-kurs:

U4-kurset «Spennbetongarbeider for spennbetongleder og kontrolleder» gir opplæring i spennarmering og anbefales for personell som prosjekterer, utfører eller får utført etteroppspente betongkonstruksjoner. Det blir gitt opplæring i montasje av etteroppspente forspenningssystemer, oppspenning, injisering av kabler og forståelse for virkning av spennarmering. I NS-EN 13670 + NA stilles det krav til utdannelse, praksis og spesiell opplæring innen spennarmering for produksjonsleder og kontrolleder på prosjekter hvor det utføres slike arbeider. Kurset gir en innføring og opplæring i henhold til denne standarden.

Dette U4-kurset, med bestått eksamen, dekker standardens krav til opplæring for hovedentreprenørens produksjonsleder, kontrolleder og formann ved spennarbeider.

 

Sprøytebetong til bergsikring

 

S2-kurs:

Kurset gir kompetanse innen sprøytebetong til bergsikring, og er rettet mot rådgivere, byggherrer og entreprenører i henhold til krav gitt i NS-EN 14487-2:2006+NA:2012.

Kurset gir opplæring i blant annet sprøytebetongens hovedegenskaper, blanding av sprøytebetong og sprøytebetongresept, bruk av sprøytebetong til bergsikring, sprøyteutstyr og vedlikehold, kvalitetssikring og -kontroll, sprøyteutførelse, med mer.

For å fylle kompetanseklasse SBL2 eller SBL3 må du i tillegg til S2-kurset gjennomføre U1-kurs (eventuelt U3-kurs). Se kompetansekrav her.

 

Produksjon av tilslag

 

P1-kurs:

P1-kurset, Kurs i tilslagskontroll, er et kurs for teknisk personell; laboranter og laboratorieledere, i betongtilslagsindustrien, i henhold til krav gitt i NS-EN 12620.  Kurset gir opplæring innen kontroll av tilslag til betong, asfalt og bærelag. Kurset gir en praktisk opplæring i laboratorieprøving og dokumentasjon, og deltakeren er selv aktiv under kurset gjennom oppgaver og erfaringsutveksling. Kursdeltakeren vil få opplæring i produksjonskontrollsystem, kontrollplaner, evaluering, ytelseserklæring, med mer. Det blir gitt en grundig gjennomgang og opplæring i prøvingsmetoder.

Etter gjennomført P1-kurs fyller du krav om kurs for kompetanseklasse TKL, og må i tillegg ha tilstrekkelig med praksis.

 

Betongrehabilitering

 

R-kurs:

Vår samarbeidspartner Norsk forening for Betongrehabilitering arrangerer R-kurset: Betongrehabilitering – for formann/bas, produksjons- og kontrolleder, i henhold til krav gitt i NS EN 1504-9+NA:2013.

I tillegg til R-kurs må du gjennomføre U1-kurs (eventuelt U3-kurs) for å fylle krav om kurs for kompetanseklasser knyttet til betongrehabilitering, i tillegg må du ha tilstrekkelig praksis.