Nyheter:

Høstmøte 27. oktober 2020-Betonglærernettverkene
21 deltakere var med på dette digitale møte.

FELLESDEL: Praktisk betongteknologi med fokus på herdeteknologi
Innlegg ved Øystein Mortensvik, Ribe Betong AS
Stikkord innhold: Fasthetsutvikling og fremdrift, Lavkarbonbetong, Bindemiddelkombinasjon, Varmeutvikling med praktiske eksempler

Dette var et svært nyttig foredrag, med mange praktiske eksempler.
Video fra innlegget som kan brukes i undervisningen. Takk til Øystein som gav tillatelse til dette.

SEPARATDEL FAGSKOLER
Tema 1: I hvilken grad vi kan ta elementer fra FELLESDELEN inn i «betong-materiallæren»

Det var et meget godt foredrag av foredragsholder. Fikk innblikk i ting som mange ikke visste noe om. Blant annet at reduksjon i tilslag fører til lavere skjærkraft kapasitet. Dette kan brukes direkte i undervisningen ved dimensjonering av betongbjelker. Ellers mange gode tips.

Tema 2: Hva underviser vi i og hvordan undervisningspraksis vi hadde?

Vi diskuterte ellers litt om hva vi underviste i og hvordan undervisningspraksis vi hadde. Her var det store forskjeller. Noen underviser fulltid og noen over nett og samling. En av skolestedene var avkortet med undervisning fra 5 til 3 timer pr. uke. Det er svært ulik undervisningspraksis ved fagskolene.

Vi ble enig om at det kunne være nyttig å prøve å holde kontakt mellom faglærere på de forskjellige skolesteder. Med dagens teknologi burde det være muligheter å holde kontakt over Teams eller Zoom.

SEPARATDEL HØGSKOLER OG UNIVERSITETER
Tema 1: I hvilken grad vi kan ta elementer fra FELLESDELEN inn i «betong-materiallæren»

I møtet til Universitet og Høgskoler, etter fellesdelen, mente flere at foredraget hadde tatt frem mange gode eksempler som kunne benyttes direkte inn i undervisningen.

Tema 2: Høstens undervisning og laboratorie-øvinger, mtp COVID-19.

Etter at man hadde diskutert foredraget, ble det også tid til en gjennomgang av hvordan de forskjellige institusjonene hadde løst høstens undervisning og laboratorie-øvinger, mtp COVID-19. Det var variasjoner i hvordan dette ble løst, men alle hadde hovedfokus på studentenes læringsutbytte og det er tydelig av det nasjonale kollegiet gjør alt de kan for at studentene våre skal få den best mulige undervisningen vi kan tilby under de rådende omstendighetene

30. november 2020
Lars Carsten Haugen, Betonglærernettverk fagskoler
Paul Ragnar Svennevig, Betonglærernettverk høgskoler og universiteter
Morten Bjerke, sekretariat Norsk Betongforening

 

Vårsamling 2020

Høstsamling 2019

Vårsamling 2019

Høstsamling 2018

Vårsamling 2018

 

Norsk Betongforening (NB) har tatt initiativet til å samle lærere som underviser i betongfag ved fagskoler, høgskoler og universitet i følgende nettverk:

  • Betonglærernettverk fagskoler
  • Betonglærernettverk høgskoler og universiteter

Hensikten med lærernettverkene:

  • Utveksle erfaringer mellom undervisningsstedene
  • Samarbeide med medlemsgruppene lokalt og Yngres BetongNettverk (YBN) lokalt
  • Kontakt mellom undervisningsstedene og næringslivet
  • Kontakt med bransjeorganisasjonene
  • Samle informasjon om betongfagene ved fagskoler, høgskoler og universiteter i Norge

Betonglærernettverkene samles

  • Et vårmøte i april i forbindelse med årsmøteseminaret og årsmøte til foreningen.
  • Et høstmøte i oktober i forbindelse med Norsk Betongdag.

Betonglærernettverk fagskoler:

Nettverket består i dag av 11 fagskoler som har opprettet en lukket gruppe på Facebook for å utveksle erfaringer og tips.

Leder er Lars Carsten Haugen som kan kontaktes på e-mail: Lars.Carsten.Haugen@tromsfylke.no

 

Betonglærernettverk høgskoler og universiteter:

Nettverket består i dag av 13 høyskoler og universiteter. Det er opprettet en lukket gruppe på Facebook hvor de kan utveksle erfaringer og tips.

Leder er Paul R. Svennevig som kan kontaktes på e-mail: paul.r.svennevig@uia.no

Kontaktperson i sekretariatet er morten.bjerke@tekna.no