Rapportene til Norsk Betongforening er fritt tilgjengelig og nedlastbare på våre hjemmesider.

Rapporten kan kjøpes i farget trykk ved henvendelse til henny@tekna.no  (dekker administrasjon, trykking, utsendelse).

Pris: kr. 1000; pr. stk.

(Kr. 500,- for publikasjon nr. 2 og 3)

 

——————————————————————————————————————————————————————————

Rapport nr. 10 «Sirkulærøkonomi for betong»
Utgave desember 2022:

Miljøkomiteen i Norsk Betongforening har utarbeidet denne rapporten med hensikt å være en veileder og gi oversikt i regelverk og forskrifter knyttet til betong, miljø og sirkulærøkonomi. Vi håper rapporten være nyttig for betong- og elementprodusenter for å se muligheter til å gjøre egen produksjon mer sirkulær. Vi håper og at byggherreorganisasjoner kan dra nytte av rapporten når det skal utarbeides kravspesifikasjoner for materialer og utførelser i anskaffelser.

Rapport 10

Rapport nr. 9 «Praktiske råd og tiltak mot fastholdingsriss i herdende betongkonstruksjoner»
Utgave februar 2021:

Rapporten har sitt opphav som en prosjektrapport i det NFR-støttede BiA-prosjektet DaCS (Durable Advanced Concrete Solutions) som pågikk i perioden 2015-2019. Prosjektet ble ledet av Kværner AS og med 13 øvrige prosjektpartnere (https://www.sintef.no/projectweb/dacs/). Temaet fastholdingsriss/herdeteknolgi har en akademisk natur og fremstilles ofte teoretisk og kan være noe vanskelig tilgjengelig. Målet for DaCS-rapporten var å gi en mer praktiskfremstilling med eksempler og erfaringer.
Rapporten diskuterer ulike tiltak for å redusere faren for gjennomgående fastholdingsriss i betongens herdefase på grunn av ytre fastholding fra tilstøtende konstruksjonsdeler. De ulike tiltakenes kost-nytte effekt er behandlet, samt erfaringer ved bruk. Det gis også anbefalinger med hensyn til måling og dokumentasjon.

Rapport nr. 9 (pdf)

 

Rapport nr. 8 «Parkeringshus i betong»
– Prosjektering – Bygging – Vedlikehold
Utgave juni 2020:

Det primære målet med denne rapporten er å angi tiltak som bidrar til at parkeringshus i betong skal oppnå en brukstid og et vedlikehold som tilfredsstiller byggherrens ønsker og behov.

Rapporten er ikke fullt ut dekkende som underlag for prosjektering av parkeringshus i betong, og publikasjonskomiteen planlegger derfor at det skal utarbeides en publikasjon på området som vil gi mer fullstendige råd og føringer. Den planlagte publikasjonen vil også inkludere anbefalte endringer i prosjekterings- og utførelsespraksis etter brannen i parkeringshuset på Sola januar 2020.

Rapport nr. 8 (pdf)

 

Rapport nr. 7 «Miljøegenskaper til betong»
– Avfall – Emisjoner – Stråling – Utlekking
Utgave mai 2019:
Innhold er lik pdf utgaven av april 2019 men layout og sidenummereringen er endret.

Denne rapporten fra Norsk Betongforening er utarbeidet av Miljøkomiten som er sammensatt av diverse fagpersoner.

Rapport 7 (pdf)

Miljøkomiteen er en av flere fagkomiteer i Norsk Betongforening og arbeider med å fremme betong som et bestandig og bærekraftig bygningsmateriale, samt fremskaffe korrekt informasjon om betong og miljø.
En av de store miljøfordelene ved betong er at den, ved riktig sammensetning, produksjon og installasjon, blir til et robust og bestandig materiale som har lang levetid og krever lite ressursbruk og vedlikehold i driftsfasen. Betong vil kunne skjerme godt mot miljøpåvirkninger som støy (lyd), partikler (støv), væske, stråling og gass (kan gjøres gasstett). I tillegg er ikke betong brennbart og har høyere styrke enn alternative bygningsmaterialer.
Betongens gode egenskaper som et miljøvennlig materiale er vel kjent av mange. Det er imidlertid ikke alltid enkelt å finne dokumentasjon på miljøegenskapene til betong. Denne rapporten sammenstiller informasjon om emisjoner, utlekking og stråling fra betong samt betongavfall.
Miljøkomiteen har samarbeidet med eksterne fageksperter på noen av temaene. Enkelte eksterne fageksperter har forfattet noen av kapitlene.Innholdet i hvert kapittel står for forfatterens ansvar.
Standarder, lover og forskrifter er i konstant endring og vi gjør oppmerksom på at denne rapporten tar utgangspunkt i gjeldene regelverk i skrivende stund. Leser bør undersøke om regelverk er oppdatert etter utgivelse av denne rapport.
Miljøkomiteen håper at dette dokumentet skal kunne gi leser korrekt, viktig og nyttig informasjon og dermed fungere som dokumentasjon på betong i de gitte miljøutfordringer.

Rapporten kan også bestilles som trykt utgave.
Oslo, 16. mai 2019

Rapport nr. 6 «Betong og Miljø»
– En artikkelsamling
Oktober 2018

Denne rapporten fra Norsk Betongforening er utarbeidet av en arbeidsgruppe sammensatt av fagpersoner utnevnt av foreningen

Rapport 6 (pdf)

Rapport nr. 5 «Beskrivelse av lavvarmebetong»
September 2018

Arbeidet er utført i samarbeid mellom deltagere fra Multiconsult og Skanska, og er støttet av Norsk Betongforening sitt utviklingsfond.

Rapport 5 (pdf)

Rapport nr. 4 «Karbonopptak i betong»

Utarbeidet av Norsk betongforenings miljøkomite 2014
Juni 2014

Rapport 4 (pdf)

Se videoopptak fra møte 10. september 2014 i Oslo hvor rapporten ble lagt frem.

Rapport nr. 3 «Permeabel betong og overflatevann – muligheter og utfordringer»
Oktober 2011

Utarbeidet av Norsk betongforenings miljøkomite 2011

Rapport nr 3 (pdf)

Rapport nr. 2 «Økt fokus på Miljø og Klimaendringer – Nye muligheter for betong»
2010

Utarbeidet av Norsk Betongforenings miljøkomite 2010

Rapport nr 2 (pdf)

Rapport nr. 1 «CO2 utslipp – Sement og Betong – Utfordringer og Perspektiver»
2009

Utarbeidet av Norsk Betongforenings miljøkomite 2009

Rapport nr 1 (pdf)

Sist endret: 23.02.2016