Miljøkomiteen arbeider med miljøutfordringer i betongbransjen.

 

Hva gjør komitéen:
På vegne av Norsk betongforening skal Miljøkomiteen fronte betong som et miljøvennlig byggemateriale.
Komiteen har møter ca. 4 – 6 ganger per år, og jobber med prosjekter og saker som angår betong og miljø, og særlig det å fremme opplysninger, statistikk, samt forskning og utvikling som fremmer betong.

Norsk Betongforening har gjennom mange år arbeidet aktivt for å vise betongens betydning og muligheter i forhold til ulike miljøutfordringer. Mange av aktivitetene utføres av foreningens egen Miljøkomite som også prøver å ha en koordineringsrolle mot en felles betongbransje sine aktiviteter

Nyheter:

Miljøbrosjyren «Visste du dette om betong og miljø»
Sommeren 2016 ferdigstilte Miljøkomiteen en kortfattet miljøbrosjyre – Visste du dette om betong og miljø?
Et utvalg emner er belyst på en lettfattelig måte, som forhåpentligvis både opplyser og engasjerer så vel byggherrer som rådgivende ingeniører.

Miljøkomiteen har sammen med fagfolk i bransjen utarbeidet følgende temaartikler basert på miljøbrosjyren:

1. Betong og miljø – God arkitektur varer lenge
Varig og robust betong sammen med god arkitektur har stor betydning for god ressursbruk og bevaring av samfunnsinteresser.

2. Betong og miljø – Utnyttelse av termiske egenskaper i betong for redusert energibruk
Eksponerte betongoverflater kan kjøles ned om natten og absorbere varme om dagen.
Ved å utnytte betongens termiske egenskaper, er det mulig å redusere energiforbruket.

3. Betong og miljø – Nye sementtyper og ny produksjonsteknologi skaper framtidens betong
Dagens betonger lages med langt lavere karbonavtrykk enn tidligere, takket være nye sementtyper og ny produksjonsteknologi.
Nye typer råmaterialer, bruk av klimanøytrale energikilder, nye sementtyper og karbonfangst vil bidra til fremtidens klimanøytrale betongprodukter.

4. Betong og miljø – Smart bruk av betong gir lavt klimagassutslipp
Design og konstruksjonssystem som byggherrer med sine planleggere i dag velger, har stor betydning for de årlige klimagassutslippene de neste årene.

5. Betong og miljø – Lydegenskaper
Lydegenskapene til materialene vil kunne gi oss god livskvalitet hvis materialene blir brukt riktig for å redusere «støy» fra lydkildene.

6. Betong og miljø – Karbonatisering
Betongen tar over sin levetid opp igjen 15 % av den CO2 som slippes ut ved sementproduksjonen pga av aldringsprosessen karbonatisering.

7. Betong og miljø – Resirkulering og gjenbruk av betong
Nasjonal plan for bygge og anleggsavfall sier at 70% av avfall fra bygge og anleggsvirksomhet innen 2020 skal gjenbrukes.
«Betongavfall» er mulig å resirkulere til produksjon av ny betong eller som fyllmasser til grøfter, bærelag eller forsterkningslag ved anleggsarbeider.

 

Pågående prosjekter i regi av Miljøkomiteen
Økt fokus på miljø og klimaendringer, nye muligeheter med betong og
CO2 – utslipp – sement og betong – Utfordringer og perspektiver

 

Hvilken rolle har den:
Miljøkomiteen skal være en slags referansegruppe for betongbransjen i Norge, i spørsmål og saker som har med miljø å gjøre. Enkeltfirmaer driver selvsagt miljøutvikling relatert til betong på eget initiativ, men på et mer generelt grunnlag kan komiteen vurdere rapporter, saker og problemstillinger knyttet til betong og miljø.

Det er utarbeidet ulike miljørapporter, flere forskningsmiljøer er brukt i nødvendig utrednings- og utviklingsarbeid. Miljøkomiteens rapporter; 4 stykker pr. desember 2016, kontakt nb@tekna.no, for tilgang til rapportene.

Komiteen består av:

Thomas Beck, Normet Norway as – Leder
Knut O. Kjellsen,   Norcem AS
Christian K. Sandvik,  Norconsult AS
Espen Kurås, FABEKO
Agnar Løbakk, Unicon AS
Stefan Jacobsen, NTNU
Stig Henning Helgestad, Statens vegvesen
Marianne Rødby, NorBetong AS (styrerepresentant)
Steinar Røine, Spenncon AS
Gunrid Kjellmark, SINTEF
Ingrid Hegseth, Skanska Norge AS
Knut Bryne,  Tekna / sekretær

 

Miljøbasen

Betong og miljø. Betong er et miljøvennlig materiale. Miljøbasen viser hvilke artikler og dokumenter som sier noe om betong og miljø. Miljøbasen var et nettbasert søkeverktøy som skulle lette tilgjengeligheten av informasjon om betongens miljøegenskaper. Miljøbasen skulle også informere om pågående prosjekter som har en miljøprofil, slik at bransjen er oppdatert om hva som skjer i et miljøperspektiv.

Organisering av arbeidet: Miljøbasen ble overordnet utviklet i prosjektet «Miljøbasen 2002». Dette ble videreført og organisert som et prosjekt i perioden 1.9.2006 til 31.12.2008. I årene etter er prosjektet blitt videreført. Prosjektets eiere er de organisasjonene/institusjonene og virksomhetene som bidrar finansielt og med egeninnsats til prosjektet. Prosjektet er nå avsluttet, men her finner du tilgangen til artiklene som var henvist til i Miljøbasen:

miljobasen_export_hele basen