Miljøkomiteen arbeider med miljøutfordringer i betongbransjen.

 

Hva gjør komitéen:
På vegne av Norsk betongforening skal Miljøkomiteen fronte betong som et miljøvennlig byggemateriale.
Komiteen har møter ca. 4 – 6 ganger per år, og jobber med prosjekter og saker som angår betong og miljø, og særlig det å fremme opplysninger, statistikk, samt forskning og utvikling som fremmer betong.

Norsk Betongforening har gjennom mange år arbeidet aktivt for å vise betongens betydning og muligheter i forhold til ulike miljøutfordringer. Mange av aktivitetene utføres av foreningens egen Miljøkomite som også prøver å ha en koordineringsrolle mot en felles betongbransje sine aktiviteter

 

Utgivelser fra miljøkomiteen over:

Miljøbrosjyren «Visste du dette om betong og miljø»
Sommeren 2016 ferdigstilte Miljøkomiteen en kortfattet miljøbrosjyre – Visste du dette om betong og miljø?
Et utvalg emner er belyst på en lettfattelig måte, som forhåpentligvis både opplyser og engasjerer så vel byggherrer som rådgivende ingeniører.

Miljøkomiteen har sammen med fagfolk i bransjen utarbeidet følgende temaartikler basert på miljøbrosjyren:

1. Betong og miljø – God arkitektur varer lenge
Varig og robust betong sammen med god arkitektur har stor betydning for god ressursbruk og bevaring av samfunnsinteresser.

2. Betong og miljø – Utnyttelse av termiske egenskaper i betong for redusert energibruk
Eksponerte betongoverflater kan kjøles ned om natten og absorbere varme om dagen.
Ved å utnytte betongens termiske egenskaper, er det mulig å redusere energiforbruket.

3. Betong og miljø – Nye sementtyper og ny produksjonsteknologi skaper framtidens betong
Dagens betonger lages med langt lavere karbonavtrykk enn tidligere, takket være nye sementtyper og ny produksjonsteknologi.
Nye typer råmaterialer, bruk av klimanøytrale energikilder, nye sementtyper og karbonfangst vil bidra til fremtidens klimanøytrale betongprodukter.

4. Betong og miljø – Smart bruk av betong gir lavt klimagassutslipp
Design og konstruksjonssystem som byggherrer med sine planleggere i dag velger, har stor betydning for de årlige klimagassutslippene de neste årene.

5. Betong og miljø – Lydegenskaper
Lydegenskapene til materialene vil kunne gi oss god livskvalitet hvis materialene blir brukt riktig for å redusere «støy» fra lydkildene.

6. Betong og miljø – Karbonatisering
Betongen tar over sin levetid opp igjen 15 % av den CO2 som slippes ut ved sementproduksjonen pga av aldringsprosessen karbonatisering.

7. Betong og miljø – Resirkulering og gjenbruk av betong
Nasjonal plan for bygge og anleggsavfall sier at 70% av avfall fra bygge og anleggsvirksomhet innen 2020 skal gjenbrukes.
«Betongavfall» er mulig å resirkulere til produksjon av ny betong eller som fyllmasser til grøfter, bærelag eller forsterkningslag ved anleggsarbeider.

 

Pågående prosjekter i regi av Miljøkomiteen:

Komiteen drøfter aktuelle miljørettede saker i betongbransjen.

Komiteen utarbeider for tiden med følgende saker:

Veileder for sirkulær økonomi i betongbransjen.

Forslag til utforming av standard for karbonklassifisering av bæresystem i bygg

Referansegruppe for prosjektsamarbeid for utarbeidelse av scenarier for EPD modul C og D

 

Hvilken rolle har den:
Komiteen utarbeider rapporter for aktuelle miljøtemaer.
Det er utarbeidet ulike miljørapporter, flere forskningsmiljøer er brukt i nødvendig utrednings- og utviklingsarbeid. Miljøkomiteens rapporter – Aktuelle rapport


Komiteen består av:

Christian Sandvik, Olav Olsen, cks@olavolsen.no, Komiteleder
Petter Thyholdt, Norcem petter.thyholdt@norcem.no
Berit G. Petersen, Unicon berit.g.petersen@unicon.no
Ingrid Hegseth, Multiconsult ingrid.hegseth@multiconsult.no
Bjarne Fossum, Skanska bjarne.fossum@skanska.no
Steinar Røine, Spenncon  Steinar.Roine@spenncon.no
Vetle Houg, Betongfokus vetle@betongfokus.no
Stefan Jacobsen, NTNU stefan.jacobsen@ntnu.no
Stig Henning Helgestad, Statens vegvesen stig.henning.helgestad@vegvesen.no
Gunrid Kjellmark, SINTEF Gunrid.Kjellmark@sintef.no
Christian Kareliussen Sandvik, Dr. Tech Olav Olsen, cks@olavolsen.no
Thomas Bø, Betongelementforeningen thomas.boe@bnl.no, NB styrets representant
Synnøve Adelheid Myren, Statens vegvesen synnove.myren@vegvesen.no,
Cecilie Hagby,  Tekna / sekretær cecilie.hagby@tekna.no 

 

Miljøbasen

Betong og miljø. Betong er et miljøvennlig materiale. Miljøbasen viser hvilke artikler og dokumenter som sier noe om betong og miljø. Miljøbasen var et nettbasert søkeverktøy som skulle lette tilgjengeligheten av informasjon om betongens miljøegenskaper. Miljøbasen skulle også informere om pågående prosjekter som har en miljøprofil, slik at bransjen er oppdatert om hva som skjer i et miljøperspektiv.

Organisering av arbeidet: Miljøbasen ble overordnet utviklet i prosjektet «Miljøbasen 2002». Dette ble videreført og organisert som et prosjekt i perioden 1.9.2006 til 31.12.2008. I årene etter er prosjektet blitt videreført. Prosjektets eiere er de organisasjonene/institusjonene og virksomhetene som bidrar finansielt og med egeninnsats til prosjektet. Prosjektet er nå avsluttet, men her finner du tilgangen til artiklene som var henvist til i Miljøbasen:

miljobasen_export_hele basen