FoU prisen – Norsk Betongforenings Forskningspris:

FoU – prisen er et reisestipend på kr. 25.000,- som kan tildeles en yngre person
som har gjennomført et forskningsarbeid eller et utviklingsarbeid av spesiell verdi for norsk betongbransje (enten materialrelatert eller konstruksjonsrelatert).
Stipendiet tildeles vanligvis på grunnlag av et PhD – studium, men dette er ikke et krav.
Stipendiet skal nyttes til en faglig reise.

Stipendiet tildeles etter en søknad som skal inneholde følgende:

  1. Beskrivelse av det forsknings- eller utviklingsarbeidet som er grunnlag for søknaden
  2. Referanse til dokumentasjon av det gjennomførte arbeidet
  3. Reisemål med begrunnelse for reisen
  4. Budsjett for reisen

Søknadsfristen er 1. september og sendes nb@tekna.no merket «søknad FoU pris»

Søknad om stipend behandles av NB sin FoU komite. Stipendiet deles ut på Norsk Betongdag.

Stipendiet har følgende retningslinjer.

 

Førstereisstipend – Norsk Betongforenings Stipend for deltakelse på internasjonale konferanser:

Norsk Betongforening kan årlig dele ut inntil tre stipendier, hver på inntil kr. 15.000,- til personer som for første gang (førstereis) presenterer et godkjent paper/bidrag på en internasjonale konferanse i eller utenfor Norge. Konferansen skal være rettet mot betongfaget og være prioritert av NB sin Internasjonale komite.

Stipendiet er ment å gi personer mulighet til reise og deltakelse som ikke får finansiering på annet vis.

Søknaden skal inneholde:

  • Navn på og argumentasjon for valg av konferanse
  • Kopi av innsendt paper
  • Kostnad- og finansieringsplan for reisen

Søknader behandles fortløpende og sendes til nb@tekna.no merket «søknad førstereisestipend».

Utbetaling skjer mot dokumenterte reise og oppholdsutgifter samt konferanseavgift.

Søknaden behandles av NB sin Internasjonale komite.