Her finnes til enhver tid gjeldende vedtekter for Norsk Betongforening. Årsmøte avholdes innen utløpet av april.

 

NORSK BETONGFORENINGS VEDTEKTER

 1. Norsk Betongforening er tilknyttet Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna). Tilknytningen til Tekna er av teknisk faglig karakter, ikke økonomisk.
  Norsk Betongforening er medlem av Nordisk Betongforbund.
 2. Foreningens formål er å virke for norsk betongnæring blant annet ved å arbeide for:
 • Utvikling og bruk av betong ved å påvirke fagets rammebetingelser
 • Å fremme forskning og undervisning, samt formidle kunnskap og informasjon
 • Rasjonelle utførelsesmetoder som sikrer betongens økonomiske, tekniske og miljømessige og estetiske kvaliteter
 • Å fremme norsk betongteknologi internasjonalt, og søke samarbeid med medlemmer av Nordisk Betongforbund
 • Tilrettelegge et aktivt faglig miljø for medlemmene ved å arrangere foredrag, diskusjoner, kurs etc., samt engasjere medlemmene i faglig arbeide i komiteer og utvalg
 • Foreningen skal ha en økonomi som ivaretar foreningens integritet, og som sikrer foreningens handlefrihet. Foreningen skal prioritere teknisk/faglig arbeid.
 1. Organisasjon:

Foreningen ledes av styret. Høyeste myndighet er årsmøtet. Styreleder er medlem av styret for Nordisk Betongforbund, med nestleder som varamann.

 1. Medlemskap:

Medlemskap i Norsk Betongforening er åpent for alle. Det tilbys både personlig medlemskap, bedriftsmedlemskap og studentmedlemskap

 1. Stemmerett:

Hvert medlem har en stemme. Firmaer, foreninger, offentlige etater og institusjoner utøver sin stemmerett gjennom en representant, hvis navn på forhånd skal være oppgitt til styret. Medlemmer kan avgi stemme ved personlig fremmøte eller ved fullmakt. Medlemmer kan stemme med skriftlig fullmakt til et annet medlem eller til styret.

 1. Styre:

Foreningens styre skal bestå av seks medlemmer og to varamedlemmer. Styrets sammensetning
skal reflektere bredden av medlemsmassen mht. næring, interesse og kompetanse. Minst ett av styremedlemmene skal være tilknyttet et norsk forsknings- eller undervisningsmiljø på betongområdet. Minst ett styremedlem skal være medlem av Tekna.

Valg av medlemmer til styret og styrets leder skjer på årsmøtet. Styreleder velges for ett år, de øvrige for to år. Varamedlemmene velges for ett år.
Det skal gjøres en avveining mellom behovene for rekruttering, kontinuitet, kompetanse og representasjon som ivaretar foreningens behov for utvikling og drift. For å ivareta denne balansen, er det åpning for at enkelte styremedlemmer kan velges for ett år.

Styret velger selv sin nestleder.

Styret leder foreningens virksomhet, forbereder årsmøtet, og avgjør berettigelse av medlemskap. Styret er beslutningsdyktige når minst fire styremedlemmer er tilstede.

Hvis det innen styret ikke oppnås flertall for en beslutning, er styreleder sin stemme avgjørende.

 1. Valgkomité:

En valgkomité skal på årsmøtet legge frem forslag til valg av styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer og desisorer av og blant foreningens medlemmer.

Valgkomitéen skal bestå av tre medlemmer. Den velges hvert år på foreningens årsmøte etter styrets innstilling.

 1. Årsmøte:

Et årsmøte holdes hvert år innen utgangen av april. Medlemmene innkalles til årsmøtene med minst 14 dagers skriftlig varsel.

Årsmøtet kan kun treffe avgjørelser i de saker som er nevnt i innkallelsen.

Saker som medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet, må være sendt styret senest en måned før årsmøtet.På årsmøtet behandles:

 • Årsberetning
 • Regnskap
 • Desisorberetning
 • Budsjett
 • Valg av styreleder, styremedlemmer og varamenn, desisorer samt valgkomité
 • Fastsettelse av medlemmenes årsavgift
 • Valg av sted for neste årsmøte
 • Andre saker som nevnt i innkallelsen

Ekstraordinært årsmøte holdes hvis minst 1/5 av medlemmene forlanger det, eller styret finner det nødvendig. Ekstraordinært årsmøte innkalles på samme måte som ordinært årsmøte. Kun de saker som er nevnt i innkallelsen kan behandles.

På årsmøtet treffes alle beslutninger ved alminnelig flertall, unntatt avgjørelser i vedtekter (§§ 11 og 12)

 1. Medlemsmøter:

Medlemsmøte innkalles i god tid før møtet. På medlemsmøter kan avgjøres saker som er nevnt i innkallelsen, dog ikke saker som er nevnt under punkt 1 – 6 § 8.

 1. Kunngjøringer:

Foreningens kunngjøringer skal meddeles i nyhetsbrev samt på foreningens nettside www.betong.net

 1. Vedtekter og endringer:

Forslag fra medlemmer om vedtektsendringer må være sendt styret senest to måneder før årsmøtet. Styret sørger for at forslagene snarest kunngjøres for medlemmene, og behandles på første ordinære årsmøte. Til vedtektsendringer kreves at to tredjedeler av de avgitte stemmer er for forslaget.

 1. Oppløsning:

Spørsmål om eventuell oppløsning av foreningen behandles etter reglene for vedtekter og endringer (§ 11), men med skriftlig avstemming. En beslutning om oppløsning må, for å være gyldig, gjentas på neste ordinære årsmøte.

Hvis foreningen oppløses, tilfaller dens midler betongforskningsformål, etter nærmere bestemmelser av styret.

 

Korrigert 20. september 2006 (navneendring NIF/Tekna)
Korrigert 24. oktober 2012 (årsmøte 24.10.2012)
Korrigert 29. april 2014 (årsmøte 29.04.2014)
Korrigert 7. april 2016 (årsmøte 07.04.2016)
Korrigert 27. april 2017 (årsmøte 27.04.2017)
Korrigert 25. april 2019 (årsmøte 25.04.2019)
Korrigert 16. april 2020 (årsmøte 16.04.2020)
Korrigert 15. april 2021