15 PDF Betonggulv – gulv på grunn, påstøp (2018)

Beskrivelse

Oslo, September 2018:
Utgave av september 2018 erstatter utgave av oktober 2017.
Endringene gjelder en presisering av gyldighetsområde og fjerning av arealangivelse for «større gulv» i Gulvklasse II på side 19 og 55.
Endringen er følgende presisering om publikasjonens gyldighetsområde:
«Publikasjonen dekker ikke gulvkonsepter basert på betongtyper der svinnpotensialet er redusert til et nivå på linje med eller lavere enn betongens strekktøyningsevne, ved hjelp av spesielle tilsetninger. Slike gulv er ikke utsatt for opprissing pga. fastholdte svinntøyninger, og prinsippene for rissviddebegrensning i denne publikasjonen er dermed ikke relevante. Sikker bruk av slike gulvkonsepter forutsetter at det reduserte svinnpotensialet kan dokumenteres.»

I tillegg er teksten om arealangivelsen fjernet på side 19 og 55 for «større gulv» i forbindelse med krav til armering for gulv i Gulvklasse II. Teksten er endret fra «Større gulv (> 50m2) i Gulvklasse II bør også armeres med stenger, …» til «Større gulv i Gulvklasse II bør også armeres med stenger …»

Gulv i publikasjonen omfatter gulv på grunnen og påstøp på underliggende konstruksjon. Gulv kan utføres flytende, med spesifikke krav til glidesjikt og friksjon mellom betong og underlag, eller som fastholdt, enten med heft til underlaget eller fastholdt av andre konstruksjonsdeler. Publikasjonen beskriver krav, anbefalinger og praktiske råd for dimensjonering, produksjon av gulvbetong og utførelse av gulv. Fire gulvklasser er definert, der det blant annet stilles krav til største tillatte beregningsmessige rissvidde. Gulvklassene setter også krav til maksimalt totalt svinn i betongen, armeringsmengde, gulvets minimumstykkelse og herdetiltak. Publikasjonen angir pre-aksepterte bindemiddelløsninger som tilfredsstiller kravene til maksimalt totalt svinn i Gulvklasse I, II og III, noe som gjør at betongprodusenter kan levere disse kvalitetene fra dag en. Publikasjonen beskriver også en metode for å dokumentere det totale svinnet, enten for utvidede bruksbetingelser av pre-aksepterte bindemidler eller for nye bindemidler. En metode for å dokumentere selvuttørking av betong er også tatt med, en dokumentasjon som er nødvendig når en ønsker å legge belegg mens RF i gulvet fortsatt er høy. Publikasjonen gir nye anbefalinger for utførelse av ulike konstruksjonsløsninger, blant annet for fastholdte påstøper på hulldekker. Det er ofte stor usikkerhet knyttet til hvordan disse bør utføres, avhengig av om påstøpen kun skal ha en avrettende funksjon eller om den skal bidra til skivevirking eller om den også skal øke kapasiteten til elementene.

Varenummer: 15PDF Kategori: