32 PDF Alkalireaksjoner i betong. Prøvingsmetoder og krav til laboratorier (2005)

Beskrivelse

Publikasjonen omhandler detaljerte beskrivelser av prøvingsmetoder, krav til laboratorier og oversikt over hvordan de mest aktuelle norske bergarter skal klassifiseres med hensyn på alkalireaktivitet i henhold til Norsk Betongforenings publikasjon nr. 21 (NB 21) “Bestandig betong med alkalireaktivt tilslag”.

Publikasjonen bygger i hovedsak på de deler av den tidligere metodesamling for Kontrollrådets klasse P “Metoder for prøving av tilslag – Del 2” som omhandlet alkalireaksjoner, og den er koordinert med beskrivelsene i NB21.

For å bedre oversiktligheten for de laboratorier som skal utføre prøvingen, er detaljerte tekniske beskrivelser av prøvingsmetodene gitt i egne vedlegg.

Varenummer: 32PDF Kategori: