21 PDF Bestandig betong med alkalireaktivt tilslag (2017)

Beskrivelse

NB 21: Desember 2017 er nå ferdig revidert og trer i kraft umiddelbart.
NB 21:2004 gjelder ut 2018.
Vedlegg C i NB 21 med oversikt over dokumenterte bindemiddel-sammensetninger justeres løpende iht. behov.

 

 • Gratis nedlasting av Vedlegg C – se link i teksten nedenfor.
 • Den nye utgaven kan tas i bruk umiddelbart. Utgaven fra 2004 kan om ønskelig anvendes ut 2018, sammen med tidligere utgitt «Tillegget». Sistnevnte er nå innarbeidet i den nye utgaven og sammen med denne dermed overflødig.
 • I den reviderte utgaven er den generelle grenseverdien for alkaliinnhold redusert fra 3,0 til 2,5 kg/m3 (tilslag med lave verdier i mørtelprismemetoden).
 • Det er tatt inn regler/presiseringer for utenlandsk tilslag og for betong med slike.
 • Lett-tilslag skal nå regnes som alkali-reaktivt.
 • Det er foretatt en justering av hvilke bindemidler som tillates funksjons-testet i kun ett år.
 • Den nye utgaven inneholder også en god del redaksjonelle endringer og justerte regneeksempler.
 • Vedlegg C inneholder som før en liste med godkjente kombinasjoner og tilhørende grenseverdier, mens det i hoveddokumentet er tatt inn formalia mht. gjennomføring og ansvar, inkl. leverandørers plikt til å varsle når grunnlaget for godkjenning ikke lenger er til stede.
 • Publikasjonen er delt i følgende deler:
  o Spesifikasjon (normativ)
  o NB 21 Addendum – revidert 12april 2012
  o Vedlegg B, C og D (normative) –
  2019-09-25 Pub. 21 Vedlegg C: OBS – denne er foreløpig felles med 2004-utgaven og redigeres først om etter utløpet av 2018.
 • Spesifikasjonen er koordinert med beskrivelsene i Norsk Betong¬forenings publikasjon nr. 32 «Alkalireaksjoner i betong. Prøvingsmetoder og krav til laboratorier».
  Publikasjonen er gyldig for betong (også sprøytebetong) som skal brukes i Norge. NB 32 er p t til revisjon, men dette er ikke til hinder for å bruke foreliggende utgave.

Tillegg C oppdateres kontinuerlig.

NB 21:2004 PDF Bestandig betong med alkalireaktivt tilslag er gyldig ut 2018.
NB 21-2004 PDF Bestandig betong med alkalireaktivt tilslag

Varenummer: 21PDF Kategori: